Ziemia Żywiecka 2022-06-27

Bądź na bieżąco


r e k l a m a

Rada Miejska w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Żywca

2019-03-01 07:00:00 SN 1968


Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uznaje się za bezzasadną skargę na działalność Burmistrza Miasta Żywca wniesioną w dniu 17 stycznia 2019 roku przez Stowarzyszenie pn. „Światowa Loża Smakowania Beskidzkiej Kwaśnicy z siedzibą w Żywcu”

fot. SN

W dniu 17 stycznia 2019 roku do Rady Miejskiej w Żywcu wpłynęły dwa pisma od Stowarzyszenia pn. „Światowa Loża Smakowania Beskidzkiej Kwaśnicy” z siedzibą w Żywcu – dalej: „Skarżący”, które zakwalifikowane zostały jako skarga, której przedmiotem jest działalność Burmistrza Miasta Żywca. Ze względu na tożsamość przedmiotową rzeczone pisma rozpatrzone zostały w ramach jednego postępowania.

W wyżej opisanej skardze Skarżący zarzucili Burmistrzowi Miasta Żywca, że ten:
1) przesłał wiadomość do Grupy Żywiec (jako wieloletniego Partnera Światowego Festiwalu Kwaśnicy), że
w sprawie organizacji, cyt.: „Kwaśnicy” należy się kontaktować z Dyrektorem Miejskiego Centrum Kultury
w Żywcu;
2) zabronił Dyrektorowi Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu udostępnić Skarżącemu Amfiteatr na organizację
„Światowego Festiwalu Kwaśnicy” oraz „Beskid Music Festival”;
3) prowadzi działania grożące „prawom przysługującym” Skarżącemu;
4) prowadzi działania „na szkodę” Skarżącego, w tym naruszające jego dobra osobiste;
5) narusza wiarygodność Skarżącego, podając w skierowanym do niego piśmie nieprawdziwe informacje
odnoszące się do jego rozliczeń z Miejskim Centrum Kultury w Żywcu;
6) nie pokrył kosztów reklamy XV Światowego Festiwalu Kwaśnicy.

W toku rozpatrywania ww. skargi Burmistrz Miasta Żywca ustosunkował się do powyżej opisanych zarzutów w następujący sposób, cyt.:

1) Jako Burmistrz Miasta Żywca nie mam wpływu na treść wiadomości otrzymywanych przez Panią Prezes Barbarę Czul od podmiotów niezależnych od miasta. Nie jest prawdą, jakobym przed Grupą Żywiec twierdził, że cyt.: „…w sprawie Kwaśnicy trzeba się kontaktować z P. Markiem Regelem, ponieważ w 2019 Festiwal ma mieć inną formułę”. Wyjaśniam, że w dniu 30 października 2018 roku skierowałem do Prezesa Zarządu Grupy Żywiec S.A. oficjalne pismo, w którym poinformowałem, że impreza pn. „Światowy Festiwal Smakowania Kwaśnicy” nie została ujęta w harmonogramie imprez organizowanych w 2019 roku we współdziałaniu lub przy wsparciu miasta Żywca, jak również o zamiarze zorganizowania przez miasto nowej imprezy o podobnym charakterze [rozpatrującemu skargę przedstawiono kopię przywołanego pisma – przyp. wł.]. Powody zajęcia takiego stanowiska opisane zostały w pkt. 3 niniejszej odpowiedzi.

2) Dysponentem kompleksu amfiteatru pod Grojcem jest Miejskie Centrum Kultury w Żywcu. Podstawą dysponowania rzeczoną nieruchomością jest umowa użyczenia zawarta pomiędzy Miastem Żywiec (użyczającym) a Miejskim Centrum Kultury w Żywcu (biorącą w użyczenie jednostką, która posiada własną osobowość prawną). Na Dyrektorze Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu nie ciąży żaden obowiązek prawny zawierania lub niezawierania umów dzierżawy rzeczonej nieruchomości z jakimkolwiek podmiotem zewnętrznym. Natomiast ciąży na nim obowiązek kierowania się zasadami finansów publicznych i wiarygodności kontrahenckiej przy doborze ewentualnych dzierżawców. Jako Burmistrz Miasta Żywca jestem zobowiązany do egzekwowania tych zasad od podmiotów, którym użyczono nieruchomość komunalną, w tym i od Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu.

3) W dniu 5 września 2018 roku Miejskie Centrum Kultury w Żywcu wystawiło fakturę nr 161/09/2018, obciążając nabywcę, tj. Stowarzyszenie pn. „Światowa Loża Smakowania Beskidzkiej Kwaśnicy” z siedzibą w Żywcu, kwotą 4.971,76 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych i 76/100) z tytułu zużycia energii elektrycznej i wody oraz odprowadzenia ścieków podczas XV edycji festiwalu „Światowego Festiwalu Smakowania Kwaśnicy” [rozpatrującemu skargę przedstawiono kopię faktury – przyp. wł.]. Id: AB4A36AD-60EA-41CD-AF56-79157B27D9FE. Podpisany Strona 1 Termin płatności wynosił 14 dni. Wobec faktu, iż płatności nie regulowano oraz faktem bezpodstawnego wystawienia przez ww. Stowarzyszenie na Urząd Miejski w Żywcu faktury nr 3/08/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 roku opiewającej na kwotę 22.447,25 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterysta czterdzieści siedem złotych i 25/100) tytułem, cyt.: „promocja Festiwalu Kwaśnicy” dalsza możliwość współpracy stała się niemożliwa [rozpatrującemu skargę przedstawiono kopię faktury – przyp. wł.]. Miasto Żywiec nie jest, bowiem, podmiotem powołanym do finansowania promocji imprez organizowanych w celach zarobkowych przez osoby trzecie. W tym miejscu dodam, że opisaną wcześniej należność wobec MCK w Żywcu
Stowarzyszenie zapłaciło dopiero w dniu 20 grudnia 2018 roku, a więc ze zwłoką (nieprawdą jest, że między ww. Stowarzyszeniem a Dyrektorem MCK w Żywcu doszło do jakichkolwiek ustaleń w przedmiocie przedłużenia terminu zapłaty).

4) Na zakończenie pragnę zwrócić uwagę na sprzeczność stanowisk Stowarzyszenia pn. „Światowa Loża Smakowania Beskidzkiej Kwaśnicy”, które w treści przesłanej do mnie skargi twierdzi, cyt.: „…to Burmistrz Antoni Szlagor, kilka dni przed rozpoczęciem XV Światowego Festiwalu Kwaśnicy obiecał pokryć koszt reklamy…”, a w treści pisma z dnia 11 stycznia 2019 roku skierowanym do Gminy Żywiec przez pełnomocnika Stowarzyszenia twierdzi, że cyt. „W ramach ugodowego rozwiązania problemu ustalono zapłatę przez Gminę Kwoty. Ustalona należność została wskazana na fakturze 3/08/2018, która to faktura została przedłożona do Burmistrza… ” [rozpatrującemu skargę przedstawiono kopię przywołanego pisma – przyp. wł.]. Oczywiście nie jest prawdą, że w imieniu Miasta Żywca zawarłem z ww. Stowarzyszeniem jakąkolwiek ugodę.

Następnie do treści skargi odniósł się Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu, w następujący sposób, cyt.:

Stowarzyszenie Światowej Loży Smakowania Beskidzkiej Kwaśnicy wskazuje, że zamierza w moim kierunku wyciągnąć konsekwencje prawne. Po pierwsze nie dokonałem żadnej czynności, która kreowałaby jakąkolwiek odpowiedzialność prawną moją lub Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu względem Stowarzyszenia. Po drugie, samo Stowarzyszenie nie podaje w piśmie, na jakiej podstawie prawnej lub faktycznej miałbym ponosić odpowiedzialność prawną względem Stowarzyszenia. Nadto wyjaśniam, że jako osoba kierująca jednostką sektora finansów publicznych, mam obowiązek dbania o powierzone mi mienie komunalne oraz dobierania kontrahentów w taki sposób, aby czynić zadość zasadom określonym w przepisach ustawy o finansach publicznych oraz w postanowieniach umów łączących Miejskie Centrum Kultury w Żywcu z Miastem Żywiec.

Nie polega na prawdzie stwierdzenie Stowarzyszenia Światowej Loży Smakowania Beskidzkiej Kwaśnicy w zakresie płatności z tytułu faktury wystawionej przez Miejskie Centrum Kultury w Żywcu na rzecz Stowarzyszenia. Faktura VAT nr 161/09/2018 z tytułu zużycia energii, wody oraz odprowadzania ścieków została wystawiona w dniu 5 września 2018 roku, a termin płatności określono na 14 dni od dnia wystawienia faktury. Pomimo upływu prawie dwóch miesięcy i kierowania do Stowarzyszenia próśb o odebranie i zapłacenie faktury, faktura ta nie została odebrana przez Stowarzyszenie a Miejskie Centrum Kultury w Żywcu zdecydowało się zlecić prowadzenie sprawy kancelarii prawnej. Pełnomocnik Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu pismem z dnia 14 listopada 2018 roku wezwał Stowarzyszenie do zapłaty. Przesyłka polecona zawierająca wezwanie do zapłaty została skierowana na adres Stowarzyszenia wskazany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przesyłka ta była podwójnie awizowana i z uwagi na brak jej podjęcia z placówki pocztowej została zwrócona do nadawcy. Należy nadmienić, iż w świetle przepisów prawa, podwójna awizacja jest równoznaczna z prawidłowym doręczeniem przesyłki
i stwarza tak zwaną fikcję doręczenia. Sprawa ostatecznie nie została skierowana na drogę postępowania sądowego, ponieważ przedstawiciele Stowarzyszenia odebrali fakturę osobiście dopiero w dniu 22 listopada 2018 roku a następnie dokonali zapłaty z jej tytułu dopiero w dniu 21 grudnia 2018 roku. O wyżej opisanej sytuacji informowałem na bieżąco Burmistrza Miasta Żywca, który zobowiązał mnie do zachowywania należytej staranności przy dobieraniu kontrahentów. Mając na względzie powyższe wyjaśnienia oraz przedłożone kopie dokumentów, skargę należało uznać za bezzasadną, gdyż podniesione tam zarzuty nie znajdują pokrycia w faktach. Równocześnie wyjaśnić należy, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie jest podmiotem, który wydaje decyzje (wyraża zgody) w sprawach dotyczących organizacji imprez.


Kopiowanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła: zywiec.super-nowa.pl


r e k l a m a

  Wyszukaj w SN

  Ostatnio dodane


  II Dzień Dziecka z Góralem. Zebrano prawie 19 tys. zł dla Oli Drobisz
  2022-06-25

  II Dzień Dziecka z Góralem. Zebrano prawie 19 tys. zł dla Oli Drobisz

  Za nami druga edycja wydarzenia Dzień Dziecka z Góralem Żywiec i Fundacją Żywiec Pomaga. Z...

  Zakończenie roku szkolnego. Zmiany na stanowiskach dyrektorów szkół
  2022-06-24

  Zakończenie roku szkolnego. Zmiany na stanowiskach dyrektorów szkół

  W roku szkolnym 2021/2022 edukację w liceach i technikach prowadzonych przez Powiat Żywiec...

  Zakończenie roku szkolnego z problemami. Pirotechnicy w drodze
  2022-06-24

  Zakończenie roku szkolnego z problemami. Pirotechnicy w drodze

  Zakończenie roku szkolnego z problemami. Według zgłoszenia podłożono ładunek wybuchowy. Sł...

   Żywiec Super-Nowa

   ul. Młyńska 69/3, 43-300 Bielsko-Biała

   :

   :

   : zywiec@super-nowa.pl


    SN - INFORMACJE BIELSKO